3 january San Francisco (USA) Askhenaz Theatre

4 january Eureka (USA)

5 january Los Angeles (USA)

6 january Las Vegas (USA)

10 january Camogli Teatro Sociale

9 february Rapallo Le Clarisse